Hoe kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Onder normale omstandigheden is met niet mogelijk om een autoverzekering op te zeggen vòòr de vervaldag van de polis. Indien u van verzekeraar wilt veranderen zult u eerst het contract met de huidige verzekeraar moeten volmaken. Daarvoor geldt er in België nog een wettelijke regeling, die in dit geval de verzekeraar beschermd. In bijzondere gevallen is het wel mogelijk om een autoverzekering op te zeggen. Na een schadegeval bijvoorbeeld, of indien u de auto heeft doorverkocht.

Normale opzegging

Is het mogelijk om je autoverzekering op te zeggen?
Er van uitgaande dat u een jaarcontract heeft afgesloten kent de polis een jaarlijkse vervaldag. Als verzekerde kunt u dus per die datum de overeenkomst met de verzekeraar beëindigen. Voor de wettelijk verplichte BA autoverzekering geldt hierbij een eveneens wettelijk vastgesteld opzegtermijn. Deze is drie maanden. U zult dus minimaal drie maanden vòòr de vervaldag van de polis aan de verzekeraar moeten doorgeven dat u deze niet wenst te verlengen. Anders wordt de overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd. Voor de niet wettelijk verplichte aanvullende verzekeringen en waarborgen, waaronder de omniumverzekeringen geldt er geen wettelijk vastgesteld opzegtermijn. De maatschappijen hanteren hierbij hun eigen opzegtermijn van doorgaans 1 maand. Dit verkort opzegtermijn geldt dan alleen voor de aanvullingen en niet voor de basis BA autoverzekering.

Bijzondere opzegging

De wet voorziet dat onder bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de contractuele vervaldag van uw polis. U heeft het recht om de overeenkomst met u verzekeraar voortijdig te beëindigen indien:

 • Er een schadegeval zich heeft voorgedaan. U kunt dan tot uiterlijk één maand, nadat de verzekeraar u in kennis heeft gesteld van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, de autopolis opzeggen.
 • U de auto heeft doorverkocht. U moet dit meteen doorgeven aan de verzekeraar met vermelding van de exacte datum van de verkoop. Het verzekeringscontract eindigt 10 dagen na de melding.

In bovenstaande gevallen behoort u het saldo van de polis premie (de vervallen periode) terug te krijgen van u verzekeraar.

Er zijn ook bijzondere gevallen waarbij u mag afwijken van het wettelijk vastgestelde opzegtermijn voor u BA autoverzekering. Dit kan indien:

 • De verzekeraar voor verlenging van de overeenkomst een premieverhoging doorvoert of aankondigt.
 • De verzekeraar voor verlenging van de overeenkomst de verzekeringsvoorwaarden wijzigt.

Bij dergelijke gevallen dient u aan de verzekeringsmaatschappij door te geven dat u niet akkoord bent met de premieverhoging en of voorwaarden wijziging zoals voorgesteld en de autoverzekering per vervaldatum wenst te beëindigen.

Hoe de opzegging door te geven

De autoverzekering opzeggen doet u best per aangetekend schrijven aan de verzekeraar. Hierdoor staat vast dat deze het op tijd ontvangen heeft. U kunt natuurlijk ook naar de maatschappij toe stappen (vraag dan wel een ontvangstbewijs). In conflict gevallen kunt u eventueel assistentie inhuren van een deurwaarder.
Op een opzegbrief dient vermeld te staan:

 • De datum en u locatie.
 • U eigen naam en volledig adres.
 • De naam van je verzekeringsmaatschappij.
 • De vermelding dat u de polis wenst op te zeggen.
 • Het polisnummer.
 • Het type verzekering.
 • De hoofd vervaldatum.
 • U handtekening.